W piątek sesja Rady Miasta

Urząd Miasta Kolno informuje, że 23 kwietnia odbędzie się XIX nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kolno.  Początek sesji o godzinie 12.00.

Rada obradować będzie w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2021-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Dębowej, Lipowej,      Dąbrowskiej w Kolnie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Przemysłowej i Składowej   w Kolnie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku wraz z odpowiedzią na skargę.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii nt. przeprowadzenia Referendum Ludowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 14. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.