Regulamin

REGULAMIN SERWISU „z Kolna”  

zwany dalej „Regulaminem”  

I. Postanowienia ogólne  

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz  warunki korzystania z serwisu „z Kolna”, zwanego  dalej Serwisem. Regulamin definiuje prawa i  obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz  Administratora w zakresie świadczenia usług drogą  elektroniczną. 

2. „Serwis” oznacza witrynę internetową znajdującą się  pod adresem www.zkolna.pl wraz ze wszelkimi jej  podstronami. 

3. „Administratorem” Serwisu jest „Mirinda sp. z o.o.” z  siedzibą w (01-842) Warszawie przy Al. Reymonta 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.  Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod KRS:  0000619652, NIP: 5542938633, o kapitale  zakładowym w wysokości 20.000 zł. 

4. „Użytkownikiem” jest każda osoba fizyczna lub osoba  prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca  osobowości prawnej, która odwiedza Serwis. 

5. „Użytkownikiem zewnętrznym” jest Użytkownik który zarejestrował się w ramach zewnętrznych usług  technologicznych umożliwiających korzystanie z  infrastruktury Serwisu (np. Disqus, Facebook, Gmail,  konto e-mail). 

6. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania  w każdym czasie zmian w treści Regulaminu, jak  również wprowadzenia nowego regulaminu. 

7. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji  Użytkownika, chyba że postanowiono inaczej, oraz  jest nieodpłatne. 

8. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków  prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest  prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie  sądy właściwe dla siedziby Administratora. 

9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem  zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w  szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw. 

10. Regulamin Serwisu dostępny jest dla wszystkich  Użytkowników na stronie www.zkolna.pl. 

11. Serwis świadczy usługi drogą internetową. II. Warunki techniczne korzystania z serwisu  1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie  urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon,  tablet, telewizor i inne) wyposażonego w  zaktualizowaną przeglądarkę internetową. Serwis nie  ponosi odpowiedzialności, jeżeli urządzenie  Użytkownika nie posiada cech technicznych  umożliwiających prawidłowe emitowanie treści. 

2. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być  uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę standardów  takich jak Flash, Silverlight, Java i innych. 

3. Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być  uzależniony od konieczności posiadania konta w  Serwisie lub usłudze zewnętrznej (np. Disqus,  Facebook, Gmail, Twetter, konto e-mail). 

4. Serwis może wyświetlać reklamy, materiały  sponsorowane oraz treści zawierające lokowanie  produktu. 

III. Prawo autorskie  

1. Wszelkie treści opublikowane w Serwisie podlegają  ochronie prawa autorskiego, w szczególności w  zakresie artykułów, wykorzystanych zdjęć i filmów,  znaków zastrzeżonych i innych oraz oprogramowania.  Majątkowe prawa autorskie do tych utworów  przysługują Administratorowi. 

2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie  Serwisu oraz jego treści w zakresie przekraczającym  tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez Ustawę o  prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4  lutego 1994 roku Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn, zm.  Dozwolone jest „linkowanie” bezpośrednio do  artykułów serwisu. 

3. Użytkownik dokonujący publikacji treści w ramach  systemu komentarzy oświadcza, że posiada pełne  prawo do wszelkich treści publikowanych przez siebie  w Serwisie – w szczególności do tekstów, grafik,  filmów i dźwięków lub też materiały multimedialne  zostały wykorzystane w ramach odpowiednich  licencji i we właściwy sposób ich pochodzenie zostało  oznaczone. 

4. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną  odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia  przez niego majątkowych i osobistych praw  autorskich w wyniku publikacji treści w Serwisie. 

5. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie  jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.  Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do  publikowanych przez siebie treści, publikacji  dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie, publikacja  może być w każdej chwili przez niego odwołana po  dokonaniu stosownego zgłoszenia do Administratora. 

6. Administrator oświadcza, iż nie ponosi  odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw  autorskich przez jego Użytkowników, jednocześnie  oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania  tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o  świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca  2002 roku. 

IV. Prawa i obowiązki użytkownika 

1. Użytkownik zewnętrzny staje się Użytkownikiem w  chwili publikacji pierwszej treści w tym komentarza  przy użyciu konta założonego w odrębnej usłudze  społecznościowej (np. Disqus, Facebook, Gmail)  zintegrowanej z infrastrukturą techniczną Serwisu. 

2. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania  Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa. 3. Użytkownicy obowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem,  zasadami współżycia społecznego i dobrymi  obyczajami, ponosząc całkowitą odpowiedzialność  za skutki zachowań naruszających powyższe  standardy. Treści powszechnie uznawane za  wulgarne, dyskryminujące, obsceniczne, poufne,  naruszające granice dobrego smaku i inne treści oraz  Regulamin, które w ocenie Administratora zostaną  uznane za niewłaściwe i zostaną usunięte. 

4. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od  wszelkich praktyk, które mogłyby narazić techniczne i  merytoryczne aspekty funkcjonowania serwisu, w  szczególności od „spamowania”, nieuzgodnionych z  Administratorem działań reklamowych, zachowań,  które mogą zostać uznane za celowe próby  destabilizacji technicznego zaplecza Serwisu poprzez  atak na system komputerowy lub usługę sieciową w  celu uniemożliwienia działania poprzez zajęcie  wszystkich wolnych zasobów, przeprowadzany  równocześnie z wielu komputerów(DDoS) i inne. 

5. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania  dostępu do Serwisu lub określonych funkcji Serwisu  Użytkownikom, którzy będą łamali postanowienia  Regulaminu, w szczególności poprzez usuwanie  komentarzy, jak również blokowanie określonych  adresów IP. 

6. W przypadku łamania przepisów prawa przez  Użytkowników lub działania na szkodę Serwisu,  Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia  stosownych działań prawnych, jak również  udostępniania niezbędnych danych organom  właściwym uprawnionym do uzyskania tych danych. 

V. Dane osobowe i ochrona prywatności 

1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z  prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu  niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie  w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w  stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. 

2. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii  danych. Dokłada wszelkich starań, aby chronić dane  przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w  tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki  bezpieczeństwa na wysokim poziomie oraz nie  udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego  

podmiotom, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi  w tym zakresie przepisami prawa. 

3. Administrator zbiera następujące dane osobowe  Użytkowników, o ile ci zdecydowali się na ich  podanie: pseudonim, imię, nazwisko, adres e-mail  oraz adres IP. Dane te zbierane i przetwarzane są w  celu realizacji usługi komentarzy w Serwisie – pierwotnie świadczonej za pomocą usługi Disqus,  Facebook, Gmail, Twitter i inne ale zabezpieczanej  również w serwisie na zasadach określonych w  regulaminie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

4. Przetwarzanie adresu IP ma miejsce dla celów  bezpieczeństwa oraz w celu wyeliminowania  ewentualnych nadużyć w systemie komentarzy  (Uzasadniony interes prawny administratora (Art. 6  ust. 1 lit. f RODO)). Dane osobowe nie będą  wykorzystywane do mailingu lub wydawane osobom  postronnym, z wyjątkiem organów ścigania lub  innych przewidzianych prawem sytuacji. 

5. Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz  należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie z  dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16  lipca 2004 roku Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800. z poźn.  zm. 

6. Pliki cookies gromadzone w ramach Serwisu  wykorzystywane są w realizowaniu celów  funkcjonalnych witryny dla wygody Użytkownika,  pomagają również w realizowaniu celów  statystycznych, reklamowych i społecznościowych. 

7. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub  ograniczyć warunki przechowywania lub dostępu do  plików cookies w ustawieniach przeglądarki  internetowej. 

VI. Wyłączenie odpowiedzialności  

1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i  zakłóceń w działaniu witryny, wprowadzaniu  ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie,  jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniego  zawiadomienia. 

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za  działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie  naruszania prawa na łamach serwisu w drodze  publikacji treści Użytkowników zewnętrznych. Pełną i  osobistą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi  Użytkownik. 

VII. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin obowiązuje od dnia 7 listopada 2020 roku. 2. Korzystanie z Serwisu, zarówno przez Użytkownika,  jak i Użytkownika Zewnętrznego jest równoznaczne z  akceptacją Regulaminu.